Responsabilitate/autoritate: Având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:

  1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
  2. verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate

 • potrivit legii;

 

analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de

 • caz, măsuri de intrare în legalitate;
 • veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
 • realizează concilierea între pacienţi şi specialist.
 • Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

 

Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot

 • aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea.
 • Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalelor publice, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Componenţa: 4 medici şi jurist care au sarcina de a asigura monitorizare internă a calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, referitoare:

 • Director medical: Dr Elena Dantes
 • Consilier juridic – Cj. Mangiurea Cristina
 • Şef Secţie Pneumologie I Adulţi – Dr. Arghir Oana Cristina
 • Medic primar Pneumoftiziologie II Adulţi – Dr. Alexa Anca
 • Medic primar Secţie Pediatrie – Dr. Dumitrache Elena

Comisia are ca scop urmărirea calităţii actului medical desfăşurat în cadrul secţiilor şi compartimentelor spitalului, identificarea riscurilor şi propunerea de măsuri de prevenire sau rezolvare a acestora, evaluează indicatorii de calitate ai instituţiei, evaluează performanţa instituţiei.
Comisia se întâlneşte semestrial sau ori de câte ori e nevoie.
Convocarea se face de către director medical.
După fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoştinţa medicilor secţiilor şi managerului spitalului. Se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.
Se va urmări:

 • oportunitatea continuării spitalizării la 24 de ore;
 • înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore în foile de observaţie;
 • indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrisă în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente.

Vor fi efectuate, prin sondaj, pentru fiecare secţie în parte, un număr de minim două evaluări lunare. Data efectuării sondajelor şi constatările vor fi înscrise în Registrul de activitate al nucleului de calitate, cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul şi vor fi utilizate pentru întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia. Calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate se referă la:

  • Decizia de internare a bolnavilor;
  • Internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţa cu diagnosticul principal la internare;
  • Igienizarea pacienţilor;
  • Transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie;
  • Externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate);

Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse şi la

 • cunoştinţa medicilor şefi de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective şi/sau preventive, după caz;

 

Elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc.) ce

 • vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.

 

Responsabilitate/autoritate: conform OMS 1224/2006

 • Dr. Dumitrache Elena, medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital, care îndeplineşte funcţia de preşedinte;
 • Dr. Fildan Petronela, responsabil de hemovigilenta în cadrul UTS
 • Dr. Dantes Elena, responsabil de managementul calităţii UTS
 • Dr. Pall Eniko Vera şi Dr. Arghir Oana Cristina, ca reprezentanţi ai secţiilor utilizatoare de terapie transfuzională din spital;
 • Iovanescu Emilia Erica, reprezentant al farmaciei;
 • Dr. Cojocaru Viorica, reprezentant al laboratorului de analize medicale;
 • Ec. Vasile Iuliana, director economic, ca reprezentant al serviciului administrativ-financiar;
 • Dr. Dobrota Alina Mirela, ca reprezentant al centrului de transfuzie sanguină teritorial;
 • Asistent medical Porusniuc Nevin, asistentă transfuzoare.

Membrii supleanţi:

 1. Dr. Alexa Anca Elena, înlocuitor pentru Dr. Pall Eniko Vera
 2. Dr. Velescu Luiza, înlocuitor pentru Dr. Arghir Oana Cristina
 3. Dr. Fildan Ariadna Petronela, înlocuitor pentu Dr. Dumitrache Elena.

Responsabilităţile comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital sunt:

  1. monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
  2. elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
  3. evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
  4. monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
  5. organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;

elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind

 • activitatea de transfuzie sanguină.

 

Comisia de transfuzie şi hemovigilenta se întruneşte de 2 ori/an pentru a dezbate activitatea în UTS, precum şi sugestiile şi măsurile ce se impun pentru desfăşurarea în condiţii optime a terapiei transfuzionale din spital.

Membrii pentru: Dr Elena Dantes, Dr Apţi Ghiulten, Dr Mănescu Veronica, Dr Velescu Luiza
Atribuţii:

 • Identifică afecţiunile pentru care sunt necesare stabilirea de protoacoale în spital
 • Stabilirea şi reevaluarea periodică a protocoalelor şi ghidurilor medicale
 • Se asigura de implementarea în practică a acestora
 • Controlează periodic aplicarea în practică prin analiza FOCG şi a deciziilor diagnostic şi terapeutice
 • Colaborează cu şefii de secţii pentru respectarea ghidurilor medicale

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VII – Spitale;

 • Componenţă: reprezentanţi ai compartimentelor din spital, director medical, şef secţii, asistent şef
 • Dr. Dantes Elena – director medical-presedinte
 • Dr. Velescu Luiza – medic Clinică
 • Dr. Pall Eniko Vera – şef secţie Pneumoftiziologie II Adulţi – Dr. Alexa Anca
 • Aş. Şef. Rotariu Florica- secţie Pneumoftiziologie II Adulţi

Comisia are ca scop analiza obiectivă a foilor de observaţie a pacienţilor decedaţi privind susţinerea diagnosticelor menţionate la internare, de etapă (72 de ore) şi de deces; urmarea protocoalelor de investigaţii şi tratament ale spitalului, completare corectă a informaţiilor în FOG conform procedurii de completare FOCG.
Comisia se întâlneşte semestrial sau ori de câte ori e nevoie.
Convocarea se face de către director medical.
Comisia poate solicita audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite nelămuriri privitoare la evoluţia cazului.
Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nici-o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asuma în scris responsabilitatea pentru aceasta se poate dispune neefectuarea autopsiei sub semnătură, de către managerul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost intrernat decedatul, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică.
După fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoştinţa medicilor secţiilor şi managerului spitalului.
Se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VII – Spitale;
Componenţă: reprezentanţi ai compartimentelor din spital, director medical, şef secţii, asistent şef

 • Şef Secţie Pneumoftiziologie II Adulţi – Dr. Arghir Oana Cristina-presedinte

Membri:

 • Medic Pneumoftiziologie II Adulţi – Dr. Alexa Anca
 • Medic Şef Secţie Pediatrie – Dr. Dumitrache Elena
 • Medic Secţie Pneumoftiziologie II Adulţi – Dr. Fildan Ariadna

Comisia are ca scop analiza obiectivă a 50 de foi de observaţie trimestrial, alese aleator după nr.FO dar să fie câte 5 pacienţi pentru fiecare medic curant.
Se va urmări completare corectă a informaţiilor în FOGS, susţinerea diagnosticelor menţionate la internare, de etapă (72 de ore) şi de externare; urmarea protocoalelor de investigaţii şi tratament ale spitalului. Se va urmări anexa 1 pentru evaluare.
Comisia se întâlneşte trimestrial sau ori de câte ori e nevoie.
Convocarea se face de către secretariat la cererea director medical.
După fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoştinţa medicilor secţiilor, directorului medical şi managerului spitalului.
Se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.

 • Dr. Dantes Elena – director medical – preşedinte
 • Dr. Cojocaru Viorica – şef Laborator – membru
 • Dr. Pall Eniko Vera – şef secţie Pneumologie II Adulţi – membru
 • Dr. Arghir Oana Cristina – şef secţie Pneumologie I Adulţi – membru
 • Dr. Dumitrache Elena – şef secţie Pediatrie – membru
 • Iovanescu Emilia – farmacist şef – membru

Atribuții:

 • analizează consumul de medicamente pe secţii, pe spital şi propun măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase
 • verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare.
 • analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse.
 • prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.
 • urmăreşte prescriere corectă a medicaţie conform protocoalelor, justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei;
 • urmăreşte chimiorezistenţa germenilor la antibioticele folosite în spital şi informează periodic medicii curantid)
 • urmăresc folosirea la prescripţii a dci a medicamentelor;
 • urmăresc eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe bază de condici de prescripţii medicamente.

Are următoarea componenţă:

 • Dr. Dantes Elena – director medical – preşedinte
 • Dr. Pall Eniko Vera – şef secţie Pneumologie II Adulţi – membru
 • Iovanescu Emilia – farmacist şef – membru

Atribuţii:

 • trimestrial va verifica modul de păstrare a stupefiantelor, evidenţa, circuitul şi existenţa delegaţiilor la personalul care ridică şi transportă medicamentele.
 • conform planificării, prezintă conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constantă, informări privind respectarea legislaţiei, evidenţa şi gestionarea stupefiantelor.
 • consemnează în procesul-verbal toate constatările făcute şi va informa conducerea spitalului despre aceste constatări.

Componenţa comisiei este:

 • Oltețeanu Ioana – statistician
 • Danteș Elena –director medical
 • Rotariu Ancuţa –asistent şef

Principalele atribuţii sunt următoarele:

  • se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar;

analizează toate cazurile iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secţiei în vederea remedierii deficienţelor şi transmiterii lor compartimentului de Statistică şi D.R.G. pentru raportarea acestora spre

 • revalidare;
 • analizează modul de codificare în vederea îmbunătăţirii indicelui de complexitate.
 • face analiza FO nevalidate de INCDS,
 • face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate.
 • prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

 

Componenţa comisiei este:

 • Dr. Dantes Elena – director medical – preşedinte
 • Dr. Arghir Oana Cristina – membru
 • Dr. Ştefan Alina – membru
 • Aş. Nitulescu Milica – membru
 • Ec. Ibram Aisen – membru

Atribuţii:

 • identifică nevoia de perfecţionare a personalului, motivarea şi mobilizarea acestuia
 • evaluează perfecţionarea profesională a personalului sanitar,
 • elaborează fişe de post, aplicarea interviuri de formare, elaborare plan de formare, analiză pensionări.
 • anticiparea evoluţiei într-un sistem de activitate, identificarea competenţelor critice, regrupării (comasare, noi secţii, specialităţi, formare –recrutare RU)
 • analiza conduitei la locul de muncă, în concordanţă cu pregătirea de specialitate.
 • avizează participarea la cursurile de perfecţionare specializare pentru personalul angajat
 • întocmeşte planul anual de pregătire profesională
 • propune măsuri corespunzătoare de participare prin rotaţie a personalului la forme de pregătire continuă
 • Comisia de selecţionare a documentelor întocmite şi deţinute de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
 • Comisii de recepţie
 • Comisia pentru întocmirea documentaţiei privind acreditarea spitalului
 • Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
 • Comisia pentru scoaterea din funcţiune/declasarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
 • Comisie pentru întocmirea dosarelor de casare
 • Comisia de analiză a reclamaţiilor pacienţilor
 • Comisia centrală de inventariere

Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului..
Sarcina comisiei este de a analiza sistemul de prescriere preparare şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesităţile reale.
Verifică modul de întocmire a meniului zilnic, modul cum se respectă igiena alimentaţiei, modul de gestionare şi de distribuirea mesei şi transportul hranei de la bucătărie la oficii şi de la acestea la bolnavi. Asigură respectarea calităţii alimentelor din magazie.

Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului şi are ca şi atribuţii următoarele

 • analizează lunar starea aparaturii şi tehnicii medicale din dotare, deficienţele, defecţiunile şi gradul de utilizare.
 • evaluează raportul cost/beneficiu pentru aparatura şi tehnica medicală, implicată în serviciile contractate cu CAŞ.
 • propune remedieri, înlocuiri sau achiziţii pentru a creşte performanţele şi pentru a obţine beneficiile corespunzătoare serviciilor respective.
 • prezintă trimestrial conducerii spitalului concluzii şi propuneri în domeniu.