Condiții de internare

Home 5 Condiții de internare

– SERVICII AVANSATE –

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.
CRITERII DE INTERNARE SPITALIZARE CONTINUĂ COD
Urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol
viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă
2
Boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament 3
Diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi 5

CRITERII DE INTERNARE SPITALIZARE DE ZI COD 

Diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu 2

CONDIȚII DE INTERNARE

 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 2. Cardul de sanatate (Va rugam sa cunoasteti PIN-ul cardului !) sau Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate
 3. Buletinul / Cartea de identitate
 4. Dovada calităţii (categoriei) de asigurat :
  • Angajaţi – Adeverinţa de la locul de muncă cu numarul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni si copie a ordinului de plata că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate
  • Pensionari – Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
  • Şomeri – Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
  • Persoane fără venit – Chitanţa de la Casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primaria de care aparţine în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
  • Copii sub 18 ani – xerocopie dupa certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
  • Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani – Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează.
 5. Altele:
  • Documente medicale si rezultate investigaţii (bilet iesire, scrisoare medicala, analize de laborator, radiografii, echo,CT, etc)
  • Medicaţia personală pentru orice afecţiune cronică (diabet, hepatita cronice etc.), în afara celei pentru care se solicită internarea.
 1. să citească şi să respecte regulamentul de ordine interioară al pacientului care este afişat;
 2. să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 3. să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, grupuri sanitare, coridoare, sala de mese, în curtea spitalului şi să nu dea de mâncare animalelor din curte.
 4. nu se permite degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi a spitalului;
 5. introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului curant cu plata serviciilor, conform deciziilor interne ale spitalului;
 6. să respecte programul spitalului (vizita, masa, curăţenie, aerisire, tratament, somn) şi circuitele destinate pacientului;
 7. să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medical şi auxiliar şi faţă de ceilalţi pacienţi;
 8. să păstreze şi să predea la externare, în bune condiţii, echipamentul de spital primit pe perioada internării;
 9. este interzisă părăsirea secţiei fără avizul medicului curant. În situaţii exeptionale (deces al rudelor, accident, boală rude grad I, etc), în afara programului curent de lucru, va cere aviz medicului de gardă.
 10. să nu circule în alte secţii şi saloane decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii, caz în care vor fi însoţiţi de personalul spitalului;
 11. este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta secţiei şi a spitalului;
 12. să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 13. să achite suma reprezentând coplata serviciilor nedecontate de CNAS conform deciziilor interne ale spitalului;
 14. să respecte intimitatea şi confidenţialitatea celorlalţi pacienţi.
 15. să respecte regulile de igienă personală şi colectivă;
 16. Este interzisă folosirea pernei şi a păturii fără lenjerie şi utilizarea altui pat decât cel repartizat
 17. Pacienţii îşi asumă responsabilitatea bunurilor, valorilor şi documentelor personale avute asupra lor.

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale;
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare;
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utilize;
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, iclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
 8. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia
 9. estigaţiilor, diagnostic şi tratament doar cu acordul pacientului;
 10. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală;
 11. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
 12. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia să; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate ientului
 13. de către medical curant;
 14. Pacientul are dreptul de a-şi da consimţământul pentru orice intervenţie medicală, (recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii gnosticului
 15. sau a tratamentului, participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică);
 16. Pacientul are dreptul de a nu fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării
 17. pectării unei culpe medicale.
 18. Pacientul are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor (informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt fidenţiale chiar
 19. şi după decesul acestuia) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 20. Pacientul are acces la datele medicale personale;
 21. Pacientul are dreptul la viaţă privată (orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tamentul ori
 22. îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului) considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică;
 23. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 24. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului;
 25. Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare său donaţii, cu respectarea legii;
 26. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate său până la vindecare;
 27. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate său de medicină generală, rite de
 28. medici, cadre medii său de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 29. Pacientul are dreptul să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 30. Pacientul are dreptul să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
 31. Pacienţii au dreptul la transport sanitar dacă necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice.
 32. Pacienţii au dreptul la servicii hoteliere standard (cazare şi masă) cât şi pentru însoţitorul copilului internat în vârstă de până la 3 ani precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav;
 33. Pacienţii beneficiază de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără tribuţie
 34. personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru.

2500+

Pacienti fericiti

5+

Servicii spitalicești

4

Secții principale

99%

Rată de succes

DOCTORI PROFESIONIȘTI

Doctorii noștri sunt experți profesioniști în domeniul respirator, dedicați sănătății pacienților.

PERSONAL CALIFICAT

Personal calificat și dedicat, cu o experiență valoroasă și expertiză în îngrijirea pacienților.

PROTECȚIE SPORITĂ

Avem protocoale stricte și măsuri de protecție îmbunătățite pentru a asigura un mediu sigur.

ECHIPAMENTE MODERNE

Dispunem de echipamente medicale moderne și de ultimă generație.